string(14) "slogan_obrazek" bool(false)

2. ročník jarní konference pro zřizovatele škol

logo

Vejdou se?
Jak plánovat kapacity škol
Termín: 11. 5. 2023 / Místo: Hotel Duo Praha
Jarní konference Lepší škola se zaměřila na problematiku nedostatečných kapacit škol. Poslední dobou se mnohé školy naplnily po okraj, hlásí se na ně další žáci a samosprávy jen těžce hledají schůdná řešení.

Konference nabídla jedinečnou příležitost se v problematice zorientovat a zjistit, jaké máte jako zřizovatelé možnosti. Výstupy z konference naleznete níže.

PODZIMNÍ KONFERENCE LEPŠÍ ŠKOLA 2023

Kapacita: 300 míst

Termín: 7. listopadu 2023

Místo: Kongresové centrum Praha

Již nyní pro Vás připravujeme podzimní ročník konference lepší škola 2023. O tématu a podrobném programu Vás budeme informovat.

REZERVOVAT VSTUPENKU

VÝSTUPY Z KONFERENCE

Pavel Křeček
Zřizovatelé a jejich role ve vzdělávací soustavě.


Tomáš Zatloukal
Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání


Daniel Münich
Kvalitní informovanost jako podmínka efektivního řízení


Miroslav Hřebecký
Plánování kapacit a zkreslující faktory


Ondřej Pešek
Investice do regionálního školství z IROP


Oldřich Vávra
Pohled menších zřizovatelů na problematiku kapacit škol


Jana Hamanová
Vývoj populace a možnosti využití Demografického portálu


Milan Vácha
Pohled starosty v satelitním prstenci Prahy


Debata na téma kapacity škol
Pohled zástupců ministerstva, kraje, akademické půdy a místní samosprávy


ŘEČNÍCITomáš Zatloukal


Od roku 2013 působí v pozici ústředního školního inspektora. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia. Vedle své pedagogické a pedagogicko-manažerské praxe zastával také různé pozice v rámci řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na regionální, celostátní i evropské úrovni. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Prezentace se bude věnovat vlivům, které souvisejí s organizačním nastavením škol. Naznačí vztahy mezi velikostí škol, počtem tříd, rozdílnými charakteristikami 1. a 2. stupně a dopady k vybraným ukazatelům kvality vzdělávání a vzdělávacím výsledkům žáků. Velikost školy není jediným faktorem, který by přímo a výlučně ovlivňoval kvalitu vzdělávání – prezentace představí i další faktory v kontextu územní dimenze.Pavel Křeček


Aktuálně působí jako ředitel odboru finančního řízení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je mj. zodpovědný za financování regionálního školství. Prakticky celou svou profesní dráhu se věnuje veřejným rozpočtům, jejich ekonomickým a právním aspektům. Je spoluautorem publikací o meziobecní spolupráci v oblasti školství a zřizování škol a školských zařízení. Věnuje se rovněž přípravě úředníků obcí a krajů na zkoušky z odborné způsobilosti v oblasti školství.

Zřizovatelé a jejich role ve vzdělávací soustavě - právní, ekonomický a statistický pohled

Roztříštěná sídelní struktura ČR se zásadním způsobem propisuje do struktury a nákladovosti vzdělávací soustavy. Je proto třeba si nejen na datech připomenout, jak se tato roztříštěnost promítá do vzdělávací soustavy, její ekonomiky a co s tím mohou rozhodující aktéři dělat a dělají.Daniel Münich


Akademický ekonom zabývající se empirickými výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Má bohaté zkušenosti jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. V současnosti je prezidentem České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, sociálním systémem, vědou a výzkumem a dopady veřejných politik. Od ledna 2022 působí v Poradním sboru předsedy vlády a od června 2022 je členem obnovené Národní ekonomické rady vlády.

Kvalitní informovanost jako nutná podmínka efektivního řízení ve fragmentovaném a decentralizovaném vzdělávacím systému

Aniž si to široká i zainteresovaná veřejnost uvědomuje, současné Česko historicky zdědilo velmi specifický vzdělávací systém. Charakterizuje ho obrovská míra fragmentace zřizovatelů škol, z toho plynoucí velmi nízká průměrná velikost škol a zároveň extrémně vysoká míra autonomie škol, Tu doprovází poměrně vysoká a administrativně náročná míra regulace. Takové vzdělávací systémy mají oproti centralizovanějším a málo fragmentovaným systémům i řadu výhod. Výhody jsou ale podmíněny kvalitní informovaností klíčových aktérů, tedy zřizovatelů, vedení škol a centrální regulační a koordinační autority MŠMT. Příspěvek osvětlí, kde jsou u nás úzká místa v informovanosti a jaká systémová opatření je žádoucí pro výrazně větší informovanost udělat.Ondřej Pešek


Garant pro investice do regionálního školství z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Geografie pro veřejnou správu. Od června 2015 pracuje jako projektový manažer na Ministerstvu pro místní rozvoj se zaměřením na dotace z Evropské unie do vzdělávací infrastruktury. Dále se věnuje územnímu a strategickému plánování, regionálnímu rozvoji, dopravě, urbanismu a (modro)zelené infrastruktuře.

Investice do regionálního školství z IROP

IROP v období 2014–2020 podpořil přes 3 100 projektů škol a školských zařízení za více než 24,2 mld. Kč z EU. Dalších 16,2 mld. Kč z EU je připraveno pro školy a školská zařízení v období 2021–2027. Prezentace bude obsahovat informace o podpořených projektech z období 2014–2020 a informace k již vyhlášeným výzvám z období 2021–2027.Jana Hamanová


Ředitelka a jednatelka společnosti SC&C, spol. s r. o. V této firmě pracuje od ukončení studia sociologie na FSV UK Praha a postupem času prošla z místa asistentky až k současné ředitelské pozici. Své téměř třicetileté zkušenosti v oblasti výzkumu trhu, ale také akademických nebo mediálních výzkumů uplatnila například při předvolebních průzkumech pro Českou televizi v letech 1996–2012. Působila také v projektu Bezpečná pražská škola v roce 2018, v projektu zaměřeném na dobrovolnickou činnost pro Ministerstvo vnitra ČR, nebo ve velkých mezinárodních průzkumech SHARE 50+, SIALS a GGP – Současná česká rodina. Můžete ji znát z četných debat na sociologická témata z rozhlasu i televize. Je zodpovědná za kvalitu výzkumu, obchodní procesy, ale také za výukové a vývojové aktivity firmy.

Vývoj populace a možnosti využití Demografického portálu

Demografický portál je aplikace pro odbornou i laickou veřejnost, která dává uživatelům aktuální informaci o demografickém vývoji daného regionu z pohledu dvou rizikových skupin společnosti – dětské a seniorské populace. Hlavní přidanou hodnotou projektu je především dostupnost údajů na jednom místě v přehledných grafech a prognózy demografického vývoje ve výhledu na 10 let dopředu. Výstupy Demografického portálu ukazují nejen municipalitám hlavní problémy se změnami ve věkové struktuře obyvatelstva, ale díky zakomponovaným projekcím pomáhají také plánovat do budoucna. V roce 2018 získal projekt Demografický portál podporu od Technologické agentury ČR a jeho aplikačním garantem se stal Svaz měst a obcí ČR.Miroslav Hřebecký


Programový ředitel EDUinu. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Dnes se věnuje vzdělávací politice. Je odborným garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení.

Plánování kapacit a zkreslující faktory

Proč zřizovatelé nedokáží dostatečně funkčně a v předstihu reagovat na situaci? Jakou roli v tom hraje stát? Máme dostatek dat a umíme s nimi pracovat? Jaké faktory znesnadňují efektivní plánování a co by se mělo změnit?Milan Vácha


Komunální politik, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu, místostarosta obce Psáry, kde byl v letech 2010–2022 starostou. Dlouhodobě se věnuje regionálnímu školství, a to jak základnímu jako člen školské komise Svazu měst a obcí, tak střednímu jako místopředseda školské komise Asociace krajů ČR. Od roku 2009 se zabývá tématem nedostatečných kapacit základních škol, chybějících zejména v okolí velkých měst. Jako starosta obce Psáry byl u výstavby první, plně organizované základní školy v pasivním standardu v České republice.

Pohled starosty v satelitním prstenci Prahy

Nedostatek míst ve školách se stále zhoršuje a není důvod si myslet, že se to změní. Bez zásadní změny systému financování veřejné infrastruktury, která je nutná vzhledem k narůstající bytové výstavbě, nelze problematiku nedostatečné kapacity mateřských, základních, středních i speciálních škol vyřešit.Oldřich Vávra


Komunální politik, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání a regionálnímu školství. V letech 2006–2022 starosta obce Tupesy, zřizující úplnou základní a mateřskou školu. Místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.  Dlouholetý předseda ŘV MAP Uherskohradišťska. Od roku 2009 předseda odborné pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR.  Zaměřuje se na vzdělávání samospráv, na vztahy mezi školou a zřizovatelem. Dlouhodobě se věnuje zachování škol na venkově, financování škol a školské infrastruktury.

Pohled menších zřizovatelů na problematiku kapacit škol

Zřizovatelé jsou zodpovědní za vytvoření podmínek pro vzdělávání, ale zákonný rámec jim dává pouze určité možnosti v plánování rozvoje území. Je tento výčet pravomocí dostatečný? A proč vznikají situace zcela nerovnoměrného naplnění škol? Prezentace se bude věnovat pohledu obce na rozvoj území, jeho limity a nástroje, které má obec k dispozici pro plánování rozvoje a budování infrastruktury. Navrhne možnosti řešení v legislativní rovině a zhodnotí přínosy drobných parametrických úprav stávajících vyhlášek.Martin Ouředníček


Docent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vedoucí výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře, který působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, proděkan geografické sekce. Je editorem devíti knih, z nejnovějších například Prague and Central Bohemia (2022, Karolinum) a autorem více než 200 vědeckých publikací. Je editorem webového portálu atlasobyvatelstva.cz. Působil jako člen Grantové agentury Akademie věd a Grantové agentury České republiky. V souvislosti s tématem konference byl hlavním řešitelem tří projektů aplikovaného výzkumu, které se zabývaly prognózováním vývoje struktury obyvatelstva ve vztahu k suburbanizaci, migraci a kapacitám škol.

Panelová debata na téma kapacity škol

Jaké jsou současné výzvy při budování kapacit škol? Jak mohou samosprávy současnou nepříznivou situaci ovlivnit ve prospěch dětí? Svůj pohled na problematiku představí zástupci samospráv, krajů i akademické půdy. V druhé půlce panelu budou panelisté reagovat na podněty z publika.Petr Čuřík


Dlouholetý starosta obce Sulice, ekonom. Během působení v čele obce se zasloužil o výstavbu moderní mateřské školy se třemi pracovišti a kapacitou 190 míst. Dále inicioval a řídil projekt obce pod názvem Škola na zelené louce. Jednalo se o projekt výstavby moderní nízkonákladové a nízkoenergetické základní školy v obci prvního typu. Zabývá se tématem nedostatečných kapacit základních škol v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy.

Panelová debata na téma kapacity škol

Jaké jsou současné výzvy při budování kapacit škol? Jak mohou samosprávy současnou nepříznivou situaci ovlivnit ve prospěch dětí? Svůj pohled na problematiku představí zástupci samospráv, krajů i akademické půdy. V druhé půlce panelu budou panelisté reagovat na podněty z publika.

PROGRAM


Termín: 11. 5. 2023 / Místo: Hotel Duo Praha


8:30 - 9:00
Registrace
9:00 - 9:10
Zahájení konferencemoderují Pavla Lioliasová a Miroslav Hřebecký, EDUin, o. p. s.
9:10 - 9:30
Zřizovatelé a jejich role ve vzdělávací soustavě - právní, ekonomický a statistický pohledPavel Křeček, ředitel odboru finančního řízení kapitoly, MŠMT
9:30 - 9:50
Vztah velikosti školy a kvality vzděláváníTomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, ČŠI
9:50 - 10:10
Kvalitní informovanost jako nutná podmínka efektivního řízení ve fragmentovaném a decentralizovaném vzdělávacím systémuDaniel Münich, ekonom vzdělávání
10:10 - 10:35
Přestávka, občerstvení
10:35 - 10:55
Plánování kapacit a zkreslující faktoryMiroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o. p. s.
10:55 - 11:15
Investice do regionálního školství z IROPOndřej Pešek, garant pro investice do regionálního školství IROP, MMR
11:15 - 11:35
Pohled menších zřizovatelů na problematiku kapacit školOldřich Vávra, místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
11:35 - 11:55
Vývoj populace a možnosti využití Demografického portáluJana Hamanová, ředitelka SC&C, spol. s r. o.
11:50 - 13:00
Oběd
13:00 - 13:20
Pohled starosty v satelitním prstenci PrahyMilan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje, místostarosta obce Psáry
13:20 - 14:50
Panelová debata na téma kapacity škol Martina Běťáková, Martin Ouředníček, Oldřich Vávra, Milan Vácha, Petr Čuřík

KONTAKT

Tomáš Drozd / manažer konference
775 593 966
tomas.drozd@eduin.cz

POŘADATELÉ A PARTNEŘI

Konference vzniká pod záštitou Klubu zřizovatelů. Zjistěte, co nabízí a jak se stát členem.

Pořádá

   

Hlavní partner konference

   

Partneři konference

       

Mediální partneři konference

                   
logo-eduin-footer

Sídlo EDUin, o. p. s.:
Bucharova 2928/14a
158 00, Praha 5 - StodůlkyKancelář EDUin, o. p. s.:
Staroměstské náměstí 4/1
110 00, Praha 1