Konference

Lepší škola v každém místě 2019

Jak může zřizovatel podpořit svoji školu?

Mezi dobrou a špatnou školou není rozdíl v nákladech, ale je dramatický ve výsledcích. Co potřebují školy, aby se staly dobrými a ještě lepšími? A jak jim v tom mohou pomáhat jejich zřizovatelé? Smyslem konference Lepší škola v každém místě je pomoci zřizovatelům, tedy zástupcům měst, obcí a městských částí či obvodů, dobře spravovat školy v jejich území. Chceme se společně zamýšlet nad vhodnou rolí zřizovatele, ukazovat příklady dobré praxe z různých regionů ČR i ze zahraničí a představit osvědčené podpůrné metody pro školy, jejich ředitele a učitele. Konference proběhla 21. října 2019 ve Velkém sálu Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy a v prostorách Pražského kreativního centra. Zúčastnilo se jí na 150 (místo)starostů, radních a vedoucích odborů školství z celé republiky, v menší míře pak zástupců MAP a neziskových organizací či ředitelů škol. Můžete si prohlédnout video záznam a fotografie z konference, zájemcům o další vzdělávání pro zřizovatele doporučujeme zvážit členství v Klubu zřizovatelů. Další ročník konference se uskuteční 11. listopadu 2020, podrobnější informace naleznete na https://lepsiskola.eduin.cz/

Řečníci

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické. V letech 1986–1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, 1990–1991 jako hlavní poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994–1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát – v r. 2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem roku.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D, která firmám poskytuje strategické a transformační poradenství, projekty a školení.

Je také prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

PŘEDNÁŠKA: Mind the gap!

Václav začal svoji cestu vzdělávacím prostorem od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA Brno. Zde učil zejména svůj dějepis a vedl je až do roku 2009. Během té doby vystudoval ještě školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let.

Věnuje se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků hlavně v oblasti pedagogického vedení. Na svém kontě má množství článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení. Jeho podobenství školy jako plovoucí lodi a ředitelů – kapitánů se stalo často používaným.

V letošním roce se rozhodnul po zkušenostech lodníka i kapitána získat ostruhy v samotné admiralitě, od září působí na MŠMT.

PŘEDNÁŠKA: Role zřizovatelů z různých úhlů pohledu aneb On to ale zřídil…

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval učitelství pro základní a střední školy. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia. 

Vedle své pedagogické a pedagogicko-manažerské praxe zastával také různé pozice v rámci řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na regionální, celostátní i evropské úrovni. Působil jako člen výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2013 byl jmenován do funkce ústředního školního inspektora. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

PŘEDNÁŠKA:

Kvalitní škola a kvalitní vzdělání – náš společný cíl

Susanna je uznávanou a zkušenou finskou učitelkou, ředitelkou a konzultantkou. Má více než 20 let zkušeností s vedením a řízením ve finském státním školství. Byla také členkou Rady pro vzdělávání města Tampere a v současnosti je členkou správní rady  International School of Prague.

Susanna je odbornicí na výzkum a rozvoj nových vzdělávacích modelů v pedagogice, v organizaci práce ve škole i v dalších aspektech rozvoje školy. Na seminářích se s učiteli i řediteli pravidelně věnuje tématům jako jevově orientované vzdělávání,  týmová spolupráce, tandemová výuka či leadership. Její inovace byly úspěšně přijaty ve finském státním školství a jsou jedním z pilířů jeho současného fungování. Osobně Sussanu nejvíce přitahují témata vzdělávání, sdíleného a týmového vedení, prostředí pro učení a rozvoje lidí. 

PŘEDNÁŠKA: Jak spolupracovat na rozvoji vzdělávání

Po vystudování oboru Regionální rozvoj a správa na MU v Brně se kontinuálně věnuje regionálnímu rozvoji –  tvorbě strategií a jejich veřejným projednáváním. Má mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a zaměřuje se na rozvoj spolupráce různých sektorů – veřejného, soukromého, neziskového. 

Od roku 2003 se věnuje venkovskému prostoru tedy oblasti hospodářsky slabé s kombinací různých problémů – příhraničí, sociálně vyloučené lokality apod. 

V roce 2006 založila místní akční skupinu MAS Horní Pomoraví o. p. s., která je jednou z nejaktivnějších MAS v ČR a v současné chvíli zaměstnává už 16 lidí.

V posledních 4 letech pak spolupracuje především se školami v regionu Zábřežska a Šumperska na Severní Moravě v podhůří Jeseníků. Aktivity MAP vzdělávání ORP Zábřeh jsou v posledním roce prezentovány při různých příležitostech, jako příklad efektivní podpory škol v jejich rozvoji. Jednou z nejviditelnějších aktivit je systém sdílení rodilého mluvčího – jazykového lektora ve školách.

PŘEDNÁŠKA:

Regionální podpora vzdělávání prostřednictvím MAP

Pochází z jihoamerické Venezuely, jeho rodnou řečí je tudíž španělština, ale plynně ovládá i angličtinu a němčinu. V Česku žije od podzimu 2016 se svou českou manželkou a třemi dětmi. Má vystudované dvě vysoké školy, dlouho pracoval v podnikatelském sektoru, mmj. v Německu. Práce pro MAS pro něj tedy byla velkou životní změnou, za kterou je ale vděčný.

Funguje jako sdílený školní asistent pro výuku cizích jazyků – putuje mezi školami v regionu a učí (většinou angličtinu) žáky, pedagogy, ale třeba i kuchařky a uklízečky. Školy si jej rezervují vždy na nějaké období (1-4 týdny) v rámci školního roku, kdy se aktivně zapojuje nejen do výuky jazyků, ale i např. biologie, vlastivědy, tělocviku či výtvarky. Snaží se především odbourat u dětí ostych z komunikace a zároveň přispívá k multikulturní výchově, jeho velkým tématem je integrace.

Cameronovým heslem je “Don’t be afraid to make mistakes”, prostě nebát se dělat chyby. Chyby nás posouvají, chybami se učíme.

PŘEDNÁŠKA:

Regionální podpora vzdělávání prostřednictvím MAP

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval učitelství základních škol 2. stupně se zaměřením na přírodopis, technickou a informační výchovu, na Katedře technické a informační výchovy posléze působil také jako doktorand. 

Od roku 2006 působí v pozici neuvolněného místostarosty obce Písařov, kde má v gesci oblast školství, informační systémy, technickou infrastrukturu a odpadové hospodářství obce. V roce 2009 uspěl v konkurzním řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ v Písařově. V roce 2011 prošel kvalifikačním studiem pro ředitele škol, dále studiem pro koordinátory ICT a školní koordinátory EVVO. Později si rozšířil svoji aprobaci o učitelství pro 1. stupeň ZŠ a doplnil si vzdělání v oblasti managementu Master of Business Administration.

V rámci školství a veřejné správy se zaměřuje na řízení lidských zdrojů a public relations, v rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání v ORP Šumperk je garantem sekce pro rovné příležitosti.

PŘEDNÁŠKA: Ředitel a zřizovatel nemusí být rivalové

Celý svůj profesní život se věnuje prozkoumávání pedagogických témat. Zprvu vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu, lektorsky vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti.

V současnosti působí jako koordinátorka projektových aktivit v JOB – spolku pro inovace a jako garant, lektor a mentor v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

WORKSHOP: Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.

V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu “Otevíráme dveře reflektovaným praxím” na Univerzitě Hradec Králové.

Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání – metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

WORKSHOP: Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Původním povoláním učitel. V minulosti pracoval jako ředitel školského úřadu a vedoucí krajského odboru školství v Libereckém kraji. Po dvacetileté praxi státního úředníka odešel do soukromé praxe, kde se věnuje vzdělávání dospělých a projektovému poradenství. Stěžejní oblast aktivit vidí ve spolupráci se školami a na poli dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků.

WORKSHOP: Zřizujeme školy proto, aby dobře hospodařily?

Eva působí šestým rokem jako ředitelka malé vesnické základní a mateřské školy ve Vřesině v okrese Opava. Zabývá se kvalitou pedagogického procesu, od roku 2014 působí jako mentor a spolupracuje s Ostravskou univerzitou v Ostravě. 

Je spoluzakladatelkou Opavské ředitelské síťky, skupiny ředitelů, kteří se snaží vzájemným sdílením, spoluprací a předáváním zkušeností měnit svoje školy tak, aby žákům poskytly co nejlepší podmínky k učení. Protože nejlepší školu má žák v místě svého bydliště.

WORKSHOP: Jak pracovat na proměně školy

Lenka aktuálně působí osmým rokem jako ředitelka malé vesnické základní a mateřské školy ve Vřesině blízko Ostravy a od roku 2014 zároveň také jako certifikovaný Apple Professional Development Trainer se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání dotykového zařízení iPad ve výuce. Na svých seminářích se snaží inspirovat učitele k propojení metod kritického myšlení a práci s mobilním digitálním zařízením.

Společně s dalšími řediteli Opavské ředitelské síťky aktivně usiluje o zkvalitňování pedagogického procesu a zavádění inovativních změn ve školách.

WORKSHOP: Jak pracovat na proměně školy

Působí jako průvodkyně studentů učitelství a je odbornou garantkou učitelské přípravy v programu Učitel naživo. Má dvacet pět let učitelské praxe na všech typech škol – od základní, přes střední až po vysokou. Na PdF Masarykovy univerzity v Brně realizovala rozsáhlou inovaci učitelských praxí. Je autorkou výzkumné monografie Já jako učitel – profesní sebepojetí studenta učitelství. 

WORKSHOP:

Párová výuka – důležitý krok na cestě k proměně českých škol?

Působí jako průvodce studentů učitelství v programu Učitel naživo. Učitelské vzdělání i praxi jako učitel cizích jazyků získal nejen v České republice, ale i v zahraničí, především ve Velké Británii. Působil jako ředitel Pražského humanitního gymnázia. Kromě svého působení v UNŽ učí také anglický jazyk na Nerudově gymnáziu v Praze. 

WORKSHOP:

Párová výuka – důležitý krok na cestě k proměně českých škol?

Karel Derfl se přes 20 let snaží vést a rozvíjet menší vesnickou školu, dlouhodobě spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří stejně jako on usilují o zavádění smysluplných změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení „Trvalá obnova školy“, které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. V rámci tohoto networku realizoval projekt Kruh spolupracujících škol v duchu motta: „Každý, koho v životě potkám, mě v něčem předčí. Právě to se od něj chci naučit.“ Získal řadu zkušenosti i jako místostarosta.

WORKSHOP: Co školám pomáhá a co naopak škodí…?

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství.

Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je programovým ředitelem EDUinu a odborným garantem Klubu zřizovatelů.

WORKSHOP:

Sdílené regionální kapacity jako nástroj podpory ředitelů

Ohlasy

Co si odvezli účastníci konference Města vzdělávání 2017 “Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání“?

Program

8:30 – 9:00 registrace

9:00 – 10:15 první blok přednášek

Čerstvé průzkumy nám opakovaně potvrzují, které dovednosti nejvíce přispívají ke spokojenosti, sebeuplatnění a úspěchu člověka jednadvacátého století. Naše zkušenost varuje, že jen 1015 % škol u dětí cílevědomě rozvíjí tyto dovednosti. Úspěšné firmy dohánějí tento handicap trvalými rozvojovými programy a přesto, že mají slibné výsledky, je to velmi nesnadné úsilí: řada klíčových dovedností se rozvíjí daleko lépe v raném věku a odnaučovat špatné návyky a přístupy je velmi svízelné.

Poslední dobou bohužel přichází do módy strefovat se do zřizovatelů našich škol. Poukazovat na to, co nedělají, co by měli dělat a zdali jsou vlastně v současném pojetí všichni zapotřebí.

Příspěvek bude naopak ukazovat důležitou roli zřizovatelů škol, jejich význam i možné cesty k vyvažování kompetencí, významu a vlivu mezi nimi a samotnými řediteli. Zřizovatelé mnohdy sami potřebují pomoc a podporu, navíc je jich poměrně mnoho (4.172 základních škol zřizuje 2.560 zřizovatelů), proto je potřeba mluvit o sdílení, inspiracích a dalších nástrojích jejich podpory.

Jistě bude o čem diskutovat…

Prezentace  poukáže na měnící se roli České školní inspekce jako externího hodnotitele škol  a stále významnější roli zřizovatele jako podporovatele kvality vzdělávání. Budou prezentována zjištění České školní inspekce týkající se zejména oblasti řízení škol  s využitím modelu Kvalitní škola. Prezentace ukáže na možnosti spolupráce ČŠI, zřizovatele a školy při samotném výkonu inspekční činnosti ve škole i na možnosti zřizovatele,  jak dopad realizované inspekční činnosti udržet a zefektivnit. Dotkneme se též otázky, zda má smysl se zabývat tím, jak se ve školách ředitelé, učitelé i žáci cítí. V závěru prezentace budou shrnuta konkrétní doporučení, jak mohou zřizovatelé zvyšování kvality svých škol napomoci.

10:15 – 10:45 přestávka, občerstvení

10:45 – 12:15 druhý blok přednášek

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Příspěvek o tom, jak lze i v obtížných podmínkách poskytovat vzdělání na vysoké úrovni. Jaké příležitosti může přinést Místní akční plán, proč je důležitá spolupráce, otevřenost a důvěra. Z široké palety možností podpory škol a regionu, které MŠMT prostřednictvím MAP nabízí, ukážeme, co se nejvíce osvědčilo u nás – odpora místně zakotveného učení, výuka Hejného matematiky, legorobotika od nejužšího věku, badatelská výuka, putovní kufříky s tematickou literaturou, kulaté stoly s odborníky, přednášky pro rodiče či pravidelná setkávání ředitelů škol pod názvem Ředitelská akademie. Detailněji a naživo si představíme systém sdílení zahraničního jazykového lektora.

12:15 – 13:30 oběd a přesun do PKC

13:30 – 14:30 první blok workshopů

Z role externích pedagogických konzultantů představíme přístupy, způsoby a strategie, které vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách všech zúčastněných.

Budeme prozkoumávat jeden ze způsobů komplexního přístupu k rozvoji školního týmu, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy. Společně budeme hledat příležitosti pro spolupráci a společné učení zástupců zřizovatelů a školy.

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Redukce role obce do polohy velkého školníka, který dbá na to, aby se ve škole dobře svítilo a topilo, rozhodně není v souladu s duchem školského zákona. Na druhou stranu je znám mnoho případů, kdy spolupráce obce jako zřizovatele a školy nedopadla dobře. Má obec hodnotit také školu na poli vzdělávání? Stojí za to obci vydat se na tento tenký led? Na tyto a jim podobné otázky se pokusí odpovědět tento workshop.

Ptáte se, jak pracovat na proměně školy? Odpovědí jsou 3S – Síťování, spolupráce, sdílení. Na workshopu se budeme zabývat tím, co se nám osvědčilo při spolupráci ředitelů základních a mateřských škol různého typu v rámci Opavské ředitelské síťky, jak probíhají změny na našich školách a ukážeme si, co za proměnami stojí. Na závěr se podíváme na možnosti spolupráce na rozvoji kvality školy se zřizovateli, MAPy a řediteli.

14:30 – 15:00 přestávka, přesun mezi workshopy

15:00 – 16:00 druhý blok workshopů

Chceme-li vykročit na cestu k proměně našich škol, je třeba zamýšlet se – mimo jiné – nad tím, jak motivovat učitele k prohlubování vzájemné spolupráce, jak podpořit budování otevřené učící se komunity ve školách.

Pojďme proto společně hledat odpovědi na otázky: Co je a co není párová výuka? Jakým způsobem je párová výuka využívána v zahraničí? V čem spočívají výhody párové výuky? Jaká jsou její rizika? Jaký dopad na učení dětí, profesní rozvoj učitele i klima školy může párová výuka mít? Jaké nároky klade párová výuka na učitele a na vedení školy? Jaké zkušenosti mají s párovou výukou studenti a učitelé zapojení v programu Učitel naživo?

Pohled na možnosti spolupráce mezi zřizovatelem a školou očima ředitelů z networku spolupracujících škol Trvalá obnova školy. Jak to vidí ředitelé ze škol? Co je pro ředitele důležité a co jim v jejich práci pomáhá? Kdy to naopak mezi školou a radnicí může skřípat a co se s tím dá dělat? Jak může mít dobře nastavená spolupráce pozitivní dopad na fungování školy a tím i na všechny aktéry včetně těch nejdůležitějších – totiž dětí? Neformální network Trvalá obnova školy, který již téměř 20 let sdružuje desítky škol z celé ČR, se na svém letním setkání zabýval také otázkami vztahu zřizovatele a školy. Zástupce TOŠ představí různé zkušenosti i názory ředitelů z jejich vlastní praxe.

Že je ředitel zavalený byrokracií, která ho odvádí od řízení pedagogického procesu, se nemusíme navzájem asi přesvědčovat. Mnohem důležitější bude hledat účinné cesty, jak mu v tom pomoci a takzvaně ho „odbřemenit“.

Formou workshopu zmapujeme nejdůležitější oblasti agendy a následně budeme v diskuzi za použití příkladů dobré praxe hledat, co s tím a jak můžeme spojenými silami a prostředky nejen šetřit síly, ale i finance.

Kontakt

Barbora Vobořilová
barbora.voborilova@eduin.cz
+420 777 633 796

Pořádá

ve spolupráci s

za podpory