Konference

Lepší škola v každém místě 2019

Jak může zřizovatel podpořit svoji školu?

Mezi dobrou a špatnou školou není rozdíl v nákladech, ale je dramatický ve výsledcích. Co potřebují školy, aby se staly dobrými a ještě lepšími? A jak jim v tom mohou pomáhat jejich zřizovatelé? Smyslem konference Lepší škola v každém místě je pomoci zřizovatelům, tedy zástupcům měst, obcí a městských částí či obvodů, dobře spravovat školy v jejich území. Chceme se společně zamýšlet nad vhodnou rolí zřizovatele, ukazovat příklady dobré praxe z různých regionů ČR i ze zahraničí a představit osvědčené podpůrné metody pro školy, jejich ředitele a učitele. Konference proběhla 21. října 2019 ve Velkém sálu Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy a v prostorách Pražského kreativního centra. Zúčastnilo se jí na 150 (místo)starostů, radních a vedoucích odborů školství z celé republiky, v menší míře pak zástupců MAP a neziskových organizací či ředitelů škol. Můžete si prohlédnout video záznam a fotografie z konference, zájemcům o další vzdělávání pro zřizovatele doporučujeme zvážit členství v Klubu zřizovatelů. Další ročník konference se uskuteční 11. listopadu 2020, podrobnější informace naleznete na https://lepsiskola.eduin.cz/

Řečníci

Ohlasy

Co si odvezli účastníci konference Města vzdělávání 2017 “Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání“?

Program

8:30 – 9:00 registrace

9:00 – 10:15 první blok přednášek

Čerstvé průzkumy nám opakovaně potvrzují, které dovednosti nejvíce přispívají ke spokojenosti, sebeuplatnění a úspěchu člověka jednadvacátého století. Naše zkušenost varuje, že jen 1015 % škol u dětí cílevědomě rozvíjí tyto dovednosti. Úspěšné firmy dohánějí tento handicap trvalými rozvojovými programy a přesto, že mají slibné výsledky, je to velmi nesnadné úsilí: řada klíčových dovedností se rozvíjí daleko lépe v raném věku a odnaučovat špatné návyky a přístupy je velmi svízelné.

Poslední dobou bohužel přichází do módy strefovat se do zřizovatelů našich škol. Poukazovat na to, co nedělají, co by měli dělat a zdali jsou vlastně v současném pojetí všichni zapotřebí.

Příspěvek bude naopak ukazovat důležitou roli zřizovatelů škol, jejich význam i možné cesty k vyvažování kompetencí, významu a vlivu mezi nimi a samotnými řediteli. Zřizovatelé mnohdy sami potřebují pomoc a podporu, navíc je jich poměrně mnoho (4.172 základních škol zřizuje 2.560 zřizovatelů), proto je potřeba mluvit o sdílení, inspiracích a dalších nástrojích jejich podpory.

Jistě bude o čem diskutovat…

Prezentace  poukáže na měnící se roli České školní inspekce jako externího hodnotitele škol  a stále významnější roli zřizovatele jako podporovatele kvality vzdělávání. Budou prezentována zjištění České školní inspekce týkající se zejména oblasti řízení škol  s využitím modelu Kvalitní škola. Prezentace ukáže na možnosti spolupráce ČŠI, zřizovatele a školy při samotném výkonu inspekční činnosti ve škole i na možnosti zřizovatele,  jak dopad realizované inspekční činnosti udržet a zefektivnit. Dotkneme se též otázky, zda má smysl se zabývat tím, jak se ve školách ředitelé, učitelé i žáci cítí. V závěru prezentace budou shrnuta konkrétní doporučení, jak mohou zřizovatelé zvyšování kvality svých škol napomoci.

10:15 – 10:45 přestávka, občerstvení

10:45 – 12:15 druhý blok přednášek

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Příspěvek o tom, jak lze i v obtížných podmínkách poskytovat vzdělání na vysoké úrovni. Jaké příležitosti může přinést Místní akční plán, proč je důležitá spolupráce, otevřenost a důvěra. Z široké palety možností podpory škol a regionu, které MŠMT prostřednictvím MAP nabízí, ukážeme, co se nejvíce osvědčilo u nás – odpora místně zakotveného učení, výuka Hejného matematiky, legorobotika od nejužšího věku, badatelská výuka, putovní kufříky s tematickou literaturou, kulaté stoly s odborníky, přednášky pro rodiče či pravidelná setkávání ředitelů škol pod názvem Ředitelská akademie. Detailněji a naživo si představíme systém sdílení zahraničního jazykového lektora.

12:15 – 13:30 oběd a přesun do PKC

13:30 – 14:30 první blok workshopů

Z role externích pedagogických konzultantů představíme přístupy, způsoby a strategie, které vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách všech zúčastněných.

Budeme prozkoumávat jeden ze způsobů komplexního přístupu k rozvoji školního týmu, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy. Společně budeme hledat příležitosti pro spolupráci a společné učení zástupců zřizovatelů a školy.

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Redukce role obce do polohy velkého školníka, který dbá na to, aby se ve škole dobře svítilo a topilo, rozhodně není v souladu s duchem školského zákona. Na druhou stranu je znám mnoho případů, kdy spolupráce obce jako zřizovatele a školy nedopadla dobře. Má obec hodnotit také školu na poli vzdělávání? Stojí za to obci vydat se na tento tenký led? Na tyto a jim podobné otázky se pokusí odpovědět tento workshop.

Ptáte se, jak pracovat na proměně školy? Odpovědí jsou 3S – Síťování, spolupráce, sdílení. Na workshopu se budeme zabývat tím, co se nám osvědčilo při spolupráci ředitelů základních a mateřských škol různého typu v rámci Opavské ředitelské síťky, jak probíhají změny na našich školách a ukážeme si, co za proměnami stojí. Na závěr se podíváme na možnosti spolupráce na rozvoji kvality školy se zřizovateli, MAPy a řediteli.

14:30 – 15:00 přestávka, přesun mezi workshopy

15:00 – 16:00 druhý blok workshopů

Chceme-li vykročit na cestu k proměně našich škol, je třeba zamýšlet se – mimo jiné – nad tím, jak motivovat učitele k prohlubování vzájemné spolupráce, jak podpořit budování otevřené učící se komunity ve školách.

Pojďme proto společně hledat odpovědi na otázky: Co je a co není párová výuka? Jakým způsobem je párová výuka využívána v zahraničí? V čem spočívají výhody párové výuky? Jaká jsou její rizika? Jaký dopad na učení dětí, profesní rozvoj učitele i klima školy může párová výuka mít? Jaké nároky klade párová výuka na učitele a na vedení školy? Jaké zkušenosti mají s párovou výukou studenti a učitelé zapojení v programu Učitel naživo?

Pohled na možnosti spolupráce mezi zřizovatelem a školou očima ředitelů z networku spolupracujících škol Trvalá obnova školy. Jak to vidí ředitelé ze škol? Co je pro ředitele důležité a co jim v jejich práci pomáhá? Kdy to naopak mezi školou a radnicí může skřípat a co se s tím dá dělat? Jak může mít dobře nastavená spolupráce pozitivní dopad na fungování školy a tím i na všechny aktéry včetně těch nejdůležitějších – totiž dětí? Neformální network Trvalá obnova školy, který již téměř 20 let sdružuje desítky škol z celé ČR, se na svém letním setkání zabýval také otázkami vztahu zřizovatele a školy. Zástupce TOŠ představí různé zkušenosti i názory ředitelů z jejich vlastní praxe.

Že je ředitel zavalený byrokracií, která ho odvádí od řízení pedagogického procesu, se nemusíme navzájem asi přesvědčovat. Mnohem důležitější bude hledat účinné cesty, jak mu v tom pomoci a takzvaně ho „odbřemenit“.

Formou workshopu zmapujeme nejdůležitější oblasti agendy a následně budeme v diskuzi za použití příkladů dobré praxe hledat, co s tím a jak můžeme spojenými silami a prostředky nejen šetřit síly, ale i finance.

Kontakt

Barbora Vobořilová
barbora.voborilova@eduin.cz
+420 777 633 796

Pořádá

ve spolupráci s

za podpory