string(14) "slogan_obrazek" bool(false)

5. ročník konference pro zřizovatele škol

logo

Škola jako úkol
Termín: 10. listopadu 2022 / Místo: Kongresové centrum Praha
Děkujeme účastníkům letošního ročníku konference Lepší škola za již tradičně příjemnou a spolupracující atmosféru a vystupujícím za zajímavé a inspirativní příspěvky.

Záznamy z konference „Škola jako úkol“, doplněné o prezentace vystupujících naleznete níže. Záznamy z minulých ročníků konference Lepší škola můžete shlédnout v sekci ARCHIV.

JARNÍ KONFERENCE LEPŠÍ ŠKOLA 2023

Termín: 10. listopadu 2022

Místo: Kongresové centrum Praha

Téma: Škola jako úkol

Kapacita: 100 účastníků

Cena: 1700,- Kč (vč. DPH)

ZAJÍMÁ MĚ JARNÍ KONFERENCE

VÝSTUPY Z KONFERENCE

Daniel Münich
Škola jako úkol


Magdaléna Klimešová
Situace uprchlíků z Ukrajiny


Silvie Rita Kučerová a Petr Meyer
Systém spádových obvodů jako Rubikova kostka


Lukáš Seifert
Role zřizovatelů a státu při plánování kapacit škol


Karel Handlíř
Integrace ukrajinských žáků v Krnově - jednodušší, než se zdá


Kristýna Titěrová
Aspekty začleňování vícejazyčných dětí


Ivana Liedermanová
Dětský a Studentský parlament v Pardubicích


ŘEČNÍCIDaniel Münich


Akademický ekonom zabývající se empirickými výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Má bohaté zkušenosti jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. V současnosti je prezidentem České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, sociálním systémem, vědou a výzkumem a dopady veřejných politik. Od ledna 2022 působí v Poradním sboru předsedy vlády a od června 2022 je členem obnovené Národní ekonomické rady vlády.

Škola jako úkol

Data na hromadě ještě nedělají informace a informace ještě nedělají znalosti užitečné pro řízení. Ve velmi decentralizovaných vzdělávacích systémech, jako je ten český, hraje zásadní úlohu kvalitní informovanost aktérů, tedy nejen těch v centru na MŠMT, ale i na lokální úrovni ve vedení jednotlivých škol a jejich zřizovatelů. Bez spojení není velení, bez dat a kvalitních informací pak není efektivní řízení – ani ve školství. To pro české školství stále zůstává velkou výzvou. Výzvou nejen v době války a imigrantské krize, ale i v časech míru.Magdaléna Klimešová


Působí jako analytička v kabinetu ministra práce a sociálních věcí, kde se zabývá především výzkumy a zefektivňováním práce s daty a zároveň koordinuje Stálou komisi pro integraci a adaptaci uprchlíků z Ukrajiny zřízenou panem ministrem a zmocněnkyní vlády pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Dříve dlouhodobě pracovala v nevládním sektoru jako analytička, evaluátorka, lobbistka, a konzultantka advokačních strategií.

Situace uprchlíků z Ukrajiny

Aktuální data o uprchlících z Ukrajiny. Kdo jsou ti, kteří přišli hledat bezpečí právě do České republiky? Příspěvek přiblíží data z výzkumu Situace uprchlíků v ČR s doplněním o řadu dalších informací a dat s cílem poskytnout vhled do stávající situace.Lukáš Seifert


Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy působí nepřetržitě od roku 2012, kam nastoupil v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V rámci jím řízeného útvaru se podílel na tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a obsahové přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský. V současnosti se věnuje zejména implementaci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, Národního plánu obnovy a přípravě nového dlouhodobého záměru. Podstatná část jeho agendy se zaměřuje na meziresortní spolupráci a podporu multidisciplinárního přístupu.

Role zřizovatelů a státu při plánování kapacit škol

Podrobnou anotaci připravujeme.Karel Handlíř


Od roku 1997 do roku 2008 působil jako učitel na Základní škole v Městě Albrechticích. Od roku 2008 do současnosti vede Základní školu Krnov, Janáčkovo náměstí 17. S týmem svých spolupracovníků se snaží naplňovat společnou vizi: Chceme být školou, kterou mají žáci, učitelé i rodiče rádi, a kde se všichni učí, jak nejlépe dovedou.

Cestou k vizi se s pedagogy cíleně věnuje postupnému zlepšování klimatu školy a vztahům učitel-žák-rodič, rozvoji matematické, kritické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím konstruktivistických metod výuky. Dále se věnuje také rozvoji proinkluzivní výuky a podpoře ICT a v neposlední řadě také podpoře formativního přístupu ve výuce. Rozvoj pedagogů podporuje mimo jiné i prostřednictvím koučování, mentoringu a kolegiálního poradenství. Věří, že nové výzvy nás posilují a školám umožňují se rychleji zlepšovat.

Integrace ukrajinských žáků v Krnově - jednodušší, než se zdá

Podrobnou anotaci připravujeme.Kristýna Titěrová


Absolventka oboru kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze vícejazyčných žáků. Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků. V současnosti působí jako programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti META, jež nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami vícejazyčných dětí a žáků.

Aspekty začleňování vícejazyčných dětí

Podrobnou anotaci připravujeme.Ivana Liedermanová


Původní profesí pedagožka která působila na základní, vyšší odborné a vysoké škole. Od roku 1998 působí na vedoucích pozicích ve veřejné správě nejprve jako vedoucí odboru sociálních věcí, následně jako vedoucí odboru komunitních služeb a v současnosti jako vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. Její silné profesní téma je zapojování občanů do života města. Od roku 2001 iniciovala vznik Dětského parlamentu a Studentského parlamentu jako poradního orgánu Rady města Pardubic a odpovídá za jeho činnost městu. Zkušenosti s participací dětí a mládeže, které za svou bohatou kariéru nasbírala nyní dává k dispozici ostatním.

Dětský a Studentský parlament - 20 let participace dětí a mládeže na životě města Pardubice

Již více než dvě dekády fungují obě skupiny jako poradní orgány Rady města Pardubic. Žákům a studentům dávají příležitost se přes svůj mladý věk aktivně zapojovat do politického, kulturního a společenského dění ve městě a přispívat k řešení problémů. Příspěvek poodhalí jak mohou samosprávy vést své žáky a studenty k samostatnosti, podporovat u nich kreativitu, smysl pro zodpovědnost a aktivní občanství. Představí také zajímavý projekt “Jeden den s…”, v rámci kterého město umožňuje zástupcům parlamentů prožít pracovní den s vedoucími osobnostmi městské samosprávy a dalších institucí a vyzkoušet si, co jejich profese obnáší.Silvie Rita Kučerová


Působí jako odborná asistentka na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, ale sama sebe vnímá jako geografa na pomezí dalších oborů. V posledních deseti letech se soustavně věnuje rozvoji a institucionalizaci vědního oboru geografie vzdělávání, jehož předmětem výzkumu jsou prostorové aspekty vzdělávání a vnějších podmínek školství. Silvie Rita se specializuje zejména na základní školství na venkově v kontextu regionálního rozvoje. Na mezinárodním poli se s podobně zaměřenými kolegy setkává například na platformě Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA). Aktivity související s geografií vzdělávání umožnily v nedávné době založení výzkumného Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) v rámci katedry geografie UJEP.

Systém spádových obvodů jako Rubikova kostka

Systém spádových obvodů je hlavním nástrojem prostorové organizace základního vzdělávání na místní úrovní. Jeho pojetí a způsoby utváření se napříč Českem liší. V závislosti na rozdílných podmínkách a názorech jednotlivých aktérů může vést k odlišným problémům či rizikům. Ačkoliv proces vytvoření spádového obvodu mnohdy připomíná hlavolam, při zohlednění souvislostí napříč mnohavrstevným systémem je možné řadě negativních dopadů úspěšně předejít.Petr Meyer


Pracuje na pozici odborného asistenta na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. V současnosti dokončuje své doktorské studium studijního programu Obecných otázek geografie na Univerzitě Karlově, kde se věnuje problematice spádových obvodů základních škol v Česku. Svou odbornou činnost zaměřuje především na geografii vzdělávání, s přesahem do kartografie a GIS. Konkrétněji se zabývá prostorovými aspekty a vnějšími podmínkami vzdělávání, spádovými obvody základních škol, školskou sítí či volbou školy. Je jedním ze zakládajících členů výzkumného Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) v rámci katedry geografie UJEP.

Systém spádových obvodů jako Rubikova kostka

Systém spádových obvodů je hlavním nástrojem prostorové organizace základního vzdělávání na místní úrovní. Jeho pojetí a způsoby utváření se napříč Českem liší. V závislosti na rozdílných podmínkách a názorech jednotlivých aktérů může vést k odlišným problémům či rizikům. Ačkoliv proces vytvoření spádového obvodu mnohdy připomíná hlavolam, při zohlednění souvislostí napříč mnohavrstevným systémem je možné řadě negativních dopadů úspěšně předejít.Miroslav Hřebecký


Programový ředitel EDUinu. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Dnes se věnuje vzdělávací politice. Je odborným garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení.

Jak vznikala strategie vzdělávání v Táboře

Autoři lokální strategie Vzdělávání pro Tábor 2030+ se s Vámi podělí o zkušenosti s procesem vzniku strategie rozvoje vzdělávání na úrovni středně velkého města. Dozvíte se k čemu může být taková strategie dobrá, z čeho vycházet na samotném začátku jeji tvorby, které odborníky do procesu zapojit, jak strategii komunikovat širší veřejnosti a jak ji do procesu vzniku efektivně zapojit. V neposlední řadě zazní praktická doporučení k implementaci, která Vám strategii pomohou uvést v život.

Chytrozemě – Inspirace ze zemí s nejefektivnějšími vzdělávacími systémy

Země, které jsou úspěšné ve vzdělávání žáků, využívají velmi často podobné postupy při podpoře škol. Seznámíme vás s nimi a vytipujeme takové, které mohou používat i čeští zřizovatelé, aby jejich školy dosahovaly lepších vzdělávacích výsledků žáků.Jan Zeman


Vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě UK. V EDUinu se věnuje analytice vzdělávací politiky a témat, která zrovna rezonují odbornou nebo veřejnou debatou. Zajímají ho řešení problémů mladých studentů (tvorba webu jakouvysokou.cz) a také snahy o zlepšení vzdělávání budoucích učitelů, kterým pomáhá jako dobrovolník pro organizaci Otevřeno.

Jak vznikala strategie vzdělávání v Táboře

Autoři lokální strategie Vzdělávání pro Tábor 2030+ se s Vámi podělí o zkušenosti s procesem vzniku strategie rozvoje vzdělávání na úrovni středně velkého města. Dozvíte se k čemu může být taková strategie dobrá, z čeho vycházet na samotném začátku jeji tvorby, které odborníky do procesu zapojit, jak strategii komunikovat širší veřejnosti a jak ji do procesu vzniku efektivně zapojit. V neposlední řadě zazní praktická doporučení k implementaci, která Vám strategii pomohou uvést v život.Tomáš Feřtek


Publicista, dramaturg a scénárista. Předseda správní rady a konzultant EDUin. Autor publikací Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015, 2019). Autor námětu a spoluautor scénáře seriálu Ochránce (2021) a autor a scénárista dokumentární série Jak se dělá dobrá škola (2022)

Jak vznikala strategie vzdělávání v Táboře

Autoři lokální strategie Vzdělávání pro Tábor 2030+ se s Vámi podělí o zkušenosti s procesem vzniku strategie rozvoje vzdělávání na úrovni středně velkého města. Dozvíte se k čemu může být taková strategie dobrá, z čeho vycházet na samotném začátku jeji tvorby, které odborníky do procesu zapojit, jak strategii komunikovat širší veřejnosti a jak ji do procesu vzniku efektivně zapojit. V neposlední řadě zazní praktická doporučení k implementaci, která Vám strategii pomohou uvést v život.

Jak se dělá dobrá škola

Beseda přiblíží stejnojmenný, nově vznikající seriál České televize, na jehož produkci se EDUin podílí. Jednotlivé epizody ukazují různé školy a přístupy ke vzdělávání – velkou městskou základní školu, malou vesnickou, školu ve vyloučené lokalitě i gymnázium, kde se studenti učí většinu roku venku. Základním sdělením seriálu je i to, že není jedna správná cesta k dobré škole. Účastníci budou mít možnost shlédnout ukázky ze seriálu a zapojit se do debaty s jeho autorem a scénáristou v jedné osobě.Václav Fiala


Vyučuje chemii, přírodopis a přírodovědu na ZŠ Solidarita v Praze, kde je také zástupcem ředitelky. Snaží se rozvíjet v dětech různorodé dovednosti a vhodně pracovat se zpětnou vazbou. Miluje bádání a objevování a vede k tomu i své žáky. Využívá metody badatelsky orientované výuky, díky které může zažít radost z objevů úplně každý. Vydal proto vlastní publikaci (Badatelský deník) pro žáky a učitele chemie, jež byla oceněna Českým svazem chemického průmyslu v soutěži „Učme chemii atraktivně“.

Podílí se na tvorbě zajímavých aktivit a rozvíjení čtenářské a digitální gramotnosti v přírodních vědách v rámci spolupráce s NPI. Své zkušenosti předává aktivní účastí na různých konferencích a vedením centra kolegiální podpory na ZŠ, kde působí. Ve volném čase organizuje brigády pro rodiče a jejich děti, své kolegy i přátele školy, při které společně revitalizují rozsáhlou školní zahradu.

Ropa - bádáním k rozvoji kompetencí

Zažijte na vlastní kůži, co je badatelská výuka a jak může žákům na vašich školách pomoci vnímat svět v souvislostech. O tom, že téma, které si zdánlivě spojíme s chemií, může proplouvat napříč předměty, a že s ním lze pracovat na prvním a na druhém stupni, se přesvědčíte pod vedením jednoho z vítězů Global Teacher Prize.Miroslav Slowik


Oborový didaktik Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, který se zabývá budováním moderních školních provozů s inovovanými vzdělávacími prvky dle Strategie 2030+; inovátor vzdělávacích programů zaměřených na integrované předměty s důrazem na současnost a souvislosti; metodik školních sboroven, mentor a kouč pedagogických lídrů přímo ve školním prostředí; garant Didaktické dílny Liberec a didaktického inkubátoru, s nímž přijíždí do škol, aby pomohl změnu ve vzdělávání uskutečnit.

Didaktická dílna aneb jak dostat Strategii 2030+ do škol

Workshop se zaměří na možnosti zavedení změn do konkrétních škol dle Strategie 2030+; ukáže způsoby dlouhodobé spolupráce Didaktické dílny a didaktického inkubátoru s konkrétními školami zaměřenou na inkubaci dobrých učitelských nápadů v konkrétní sborovně a jejich rozvoj i následné uvedení do pilotáže ve škole; garant představí konkrétní a vysoce kvalitní mentorské, koučovací i školicí principy, které rozvíjejí celou školu najednou jako celek; bude přítomen pedagogický lídr, kterého Didaktická dílna připravuje pro jeho konkrétní pracoviště; budou uvedeny konkrétní případy, které jsou škálovatelné pro všechny typy škol a jichž mohou využít zřizovatelé (města a obce) i jednotliví ředitelé pro uskutečnění své vzdělávací vize.Martin Tomášek


Oborový didaktik působící na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, inovátor
vysokoškolské výuky a přípravy budoucích učitelů. Jeden z nositelů myšlenky
vzniku Univerzitní školy Ostrava, která má po vzoru světových univerzitních a
laboratorních škol vytvořit inkluzivní prostředí otevřené inovacím a výzkumné
reflexi. Propagátor tzv. učících se komunit. Učitel se zkušeností zřizovatele.

Didaktická dílna aneb jak dostat Strategii 2030+ do škol

Workshop se zaměří na možnosti zavedení změn do konkrétních škol dle Strategie 2030+; ukáže způsoby dlouhodobé spolupráce Didaktické dílny a didaktického inkubátoru s konkrétními školami zaměřenou na inkubaci dobrých učitelských nápadů v konkrétní sborovně a jejich rozvoj i následné uvedení do pilotáže ve škole; garant představí konkrétní a vysoce kvalitní mentorské, koučovací i školicí principy, které rozvíjejí celou školu najednou jako celek; bude přítomen pedagogický lídr, kterého Didaktická dílna připravuje pro jeho konkrétní pracoviště; budou uvedeny konkrétní případy, které jsou škálovatelné pro všechny typy škol a jichž mohou využít zřizovatelé (města a obce) i jednotliví ředitelé pro uskutečnění své vzdělávací vize.Lucie Slejšková


Pracovala jako středoškolská učitelka a odbornice na problematiku kurikula. Má zkušenosti ze zřizovatelské sféry. Byla odbornou korektorkou knihy Cleverlands (Chytrozemě), která popisuje společné znaky těch nejúspěšnějších vzdělávacích systémů a je inspirací pro tento workshop. V EDUinu se věnuje Auditu vzdělávacího systému a analytické práci.

Chytrozemě– Inspirace ze zemí s nejefektivnějšími vzdělávacími systémy

Země, které jsou úspěšné ve vzdělávání žáků, využívají velmi často podobné postupy při podpoře škol. Seznámíme vás s nimi a vytipujeme takové, které mohou používat i čeští zřizovatelé, aby jejich školy dosahovaly lepších vzdělávacích výsledků žáků.Dana Zemánková


Profesně se věnovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách jako speciální pedagog. Vystudovala speciální pedagogiku na PdF v Olomouci. Od roku 2005 působila jako ředitelka školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2020 ji oslovila nabídka vést metodicky asistenty pedagoga a školní asistenty ve školách v rámci projektu RRP OV III na MMO v Ostravě. Věnuje se lektorské činnosti v rámci odborného vzdělávání budoucích učitelů v oblasti speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě OU v Ostravě. Je členkou Asociace speciálních pedagogů. Profiluje se na problematiku vzdělávání žáků s poruchami učení a chování. V současné době spolupracuje se školami v rámci dalších evropských projektů pro školství. Volný čas věnuje vnoučatům a pohybovým aktivitám.

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata

Ve vyspělých vzdělávacích systémech mají pedagogové k dispozici mnoho odborníků v podpůrných profesích. Jak je to s nimi u nás? Které jsou potřeba nejvíce, kde je brát a z čeho je hradit? Jakou roli v tom může sehrát zřizovatel a jaké jsou v této oblasti příklady dobré praxe? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat zástupci zřizovatelů, ředitelů základních škol a odborníci na problematiku z řad akademické obce.Pavel Vyhňák


Učitel s dlouholetou praxí, osmým rokem ředitel ZŠ Šlapanice, jedné z největších základních škol v ČR, na které postupně vybudoval ve spolupráci s kolegy funkční školní poradenské pracoviště se školními psychology, speciálními pedagogy a sociálními pedagogy.

Vystudoval na Pedagogické fakultě MU učitelství dějepisu a fyziky, je členem Učitelské platformy, členem Odborného grémia České společnosti učitelů TV, člen expertního týmu senátora ČR prof. Drahoše – předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pavel Vyhňák je aktuálně také člen pracovní skupiny pro revize RVP ZV Dějepis.

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata

Ve vyspělých vzdělávacích systémech mají pedagogové k dispozici mnoho odborníků v podpůrných profesích. Jak je to s nimi u nás? Které jsou potřeba nejvíce, kde je brát a z čeho je hradit? Jakou roli v tom může sehrát zřizovatel a jaké jsou v této oblasti příklady dobré praxe? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat zástupci zřizovatelů, ředitelů základních škol a odborníci na problematiku z řad akademické obce.Markéta Košatková


Je odbornou asistentkou na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se věnuje strukturálním nerovnostem ve společnosti a sociologickým otázkám vzdělávání. Zabývá se osobnostním rozvojem a profesní přípravou budoucích učitelů. Spolupracuje s řadou škol a institucí v programu doučování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, za který získala ocenění Nadace České spořitelny. Věří v to, že sociální pedagog může být důležitým aktérem ve školním ekosystému. Je aktivní v řadě mezinárodních projektů. Na lokální úrovni podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata

Ve vyspělých vzdělávacích systémech mají pedagogové k dispozici mnoho odborníků v podpůrných profesích. Jak je to s nimi u nás? Které jsou potřeba nejvíce, kde je brát a z čeho je hradit? Jakou roli v tom může sehrát zřizovatel a jaké jsou v této oblasti příklady dobré praxe? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat zástupci zřizovatelů, ředitelů základních škol a odborníci na problematiku z řad akademické obce.Martina Kurowski


Sociální pedagožka, odborná asistentka a realizátorka několika komunitních projektů. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zabývá vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, zavedením profese sociálního pedagoga do škol a problematikou diverzity ve společnosti. Baví ji cestování a propojování, proto je aktivní v mnoha mezinárodních projektech.

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata

Ve vyspělých vzdělávacích systémech mají pedagogové k dispozici mnoho odborníků v podpůrných profesích. Jak je to s nimi u nás? Které jsou potřeba nejvíce, kde je brát a z čeho je hradit? Jakou roli v tom může sehrát zřizovatel a jaké jsou v této oblasti příklady dobré praxe? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat zástupci zřizovatelů, ředitelů základních škol a odborníci na problematiku z řad akademické obce.Tomáš Habart


Absolvent FHS UK a romistiky na FF UK. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání, zejména sociálně znevýhodněných dětí. Od roku 2008 pracuje v Člověku v tísni v programu Varianty, který se zaměřuje mj. na metodickou a supervizní podporu asistentů pedagoga.

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata

Ve vyspělých vzdělávacích systémech mají pedagogové k dispozici mnoho odborníků v podpůrných profesích. Jak je to s nimi u nás? Které jsou potřeba nejvíce, kde je brát a z čeho je hradit? Jakou roli v tom může sehrát zřizovatel a jaké jsou v této oblasti příklady dobré praxe? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat zástupci zřizovatelů, ředitelů základních škol a odborníci na problematiku z řad akademické obce.

PROGRAM 10. 11. 2022


Termín: 10. listopadu 2022 / Místo: Kongresové centrum Praha


08:30 - 09:00
Registrace
09:00 - 09:10
Zahájení konference
09:10 - 09:30
Škola jako úkolDaniel Münich, ekonom vzdělávání
09:30 - 09:50
Situace uprchlíků z UkrajinyMagdaléna Klimešová, Kabinet ministra, MPSV
09:50 - 10:10
Systém spádových obvodů jako Rubikova kostkaSilvie Rita Kučerová a Petr Meyer, Přírodovědecká fakulta UJEP
10:10 - 10:35
Coffee break
10:35 - 10:55
Role zřizovatelů a státu při plánování kapacit školLukáš Seifert, Odbor vzdělávací politiky MŠMT
10:55 - 11:15
Integrace ukrajinských žáků v Krnově - jednodušší, než se zdáKarel Handlíř, Základní škola Janáčkovo náměstí Krnov
11:15 - 11:35
Aspekty začleňování vícejazyčných dětíKristýna Titěrová, Meta o. p. s.
11:35 - 11:50
Dětský a Studentský parlament - 20 let participace dětí a mládeže na životě města PardubiceIvana Liedermanová, Odbor školství města Pardubice
11:50 - 13:00
Oběd + networking
13:00 - 14:00
I. blok workshopů

Podpůrné pozice v českém školství, panelová debata, Dana Zemánková (statutární město Ostrava), Pavel Vyhňák (Základní škola Šlapanice), Markéta Košatková (Katedra sociální pedagogiky MUNI),  Martina Kurowski (Katedra sociální pedagogiky MUNI), Tomáš Habart (Člověk v tísni) 

Didaktická dílna aneb jak dostat Strategii 2030+ do škol, Miroslav Slowik, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Martin Tomášek, Ostravská univerzita

Jak vznikala strategie vzdělávání v Táboře, Jan Zeman, analytik EDUin, Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, Miroslav, Hřebecký, programový ředitel EDUin

14:00 - 14:30
Coffee break
14:30 - 15:30
II. blok workshopů

Chytrozemě – Inspirace ze zemí s nejefektivnějšími vzdělávacími systémy, Lucie Slejšková, odborná korektorka knihy

Ropa – bádáním k rozvoji kompetencí, Václav Fiala, Základní škola Solidarita

KONTAKT

Tomáš Drozd / manažer konference
775 593 966
tomas.drozd@eduin.cz

POŘADATELÉ A PARTNEŘI

Konference vzniká pod záštitou Klubu zřizovatelů. Zjistěte, co nabízí a jak se stát členem.

Pořádá

       

Hlavní partner konference

   

Partneři konference

                                   

Mediální partneři konference

           
logo-eduin-footer

Sídlo EDUin, o. p. s.:
Bucharova 2928/14a
158 00, Praha 5 - StodůlkyKancelář EDUin, o. p. s.:
Staroměstské náměstí 4/1
110 00, Praha 1